EN
FONKSİYONLARIMIZ
Anasayfa / İnsan Kaynakları / Fonksiyonlarımız

FONKSİYONLARIMIZ

1) Akfen Holding ve bağlı şirketlerinin yürürlükteki ve proje aşamasındaki işlerinde ve yapacağı protokol ve sözleşmelerinde hukuka uygunluğu sağlamak. Ortaya çıkacak hukuki problemleri önlemek ve çözmek.

2) Akfen Holding’i etkileyecek olan hukuki değişikliklerden zamanında haberdar olmak, gerekli tedbirleri almak ve şirketin zarar görmesini önlemek.

3) Akfen Holding’in ve gerektiğinde iştiraklerinin tüm iş ve işlemlerinde hukuka uygun olarak hareket edebilmeleri için gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini vermek.

4) Akfen Holding’i ve gerektiğinde iştiraklerini işlem ve eylemlerinin, protokol ve sözleşmelerin hukuka uygun olarak yürütülmesi için yönlendirmek, bilgilendirmek.

5) İhale ve finansman projelerine ilişkin hazırlık ve müzakere aşamalarında hukuki sürecin yürütülmesi için ihale ve finansman belgelerini ilgili Akfen Holding iştirakinin menfaatleri doğrultusunda hukuka uygunluk açısından incelemek, ihale ve proje finansmanı için gereken hukuki belgeleri oluşturmak, süreç ve riskler hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek ve gerektiği takdirde hukuki müzakerelerde Akfen Holding’i veya ilgili iştirakini temsil etmek

1) Akfen Holding çıkarlarının en yüksek düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde, fonlarının yönetimini ve likiditenin korunup artırılması için alternatifler üretilmesini ve gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

2) Yeni projeler veya mevcut nakit akışı için ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere nakit ve gayri nakit kredi taleplerini belirlemek ve bankalardan gerekli limitleri sağlamak.

3) Akfen Holding bünyesinde bulunan şirketlerin tüm finansman ihtiyaçlarını yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin etmek.

4) Mevcut kaynakların optimal kullanımı, günlük ödemelerin kaynaklara göre planlanması, atıl fonların en uygun şekilde değerlendirilmesi ile ilgili uygulama esaslarını belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

1) Akfen Holding çatısı altında yapılanan şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kaynakların doğru değerlendirilmesini temin için Akfen Holding Yönetim Kurulu adına bütçe çalışmalarının koordine ve konsolide etmek. Raporlama faaliyetlerini yürüterek çıkan sonuçları ilgili şirketin Genel Müdür’ü ile beraber yorumlamak, CFO ve İcra Kurulu’na raporlamak.

2) Akfen Holding çatısı altında yapılanan şirketleri etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin risk alma iştahına uygun olarak yönetmek.

3) Akfen Holding’in hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile Kurumsal Risk Yönetimi’nin Holding’in stratejik ve operasyonel planlama süreçlerine entegre edilmesini yönetmek ve süreci takip etmek.

4) Akfen Holding’in tüm şirketlerinde ve çalışanlarında ortak bir risk algısı yerleşmesini temin etmek için kurumsal risk yönetimi politika ve standartlarını oluşturmak.

1) Tüm finansal raporların zamanında ve hatasız olarak hazırlanmasını sağlamak amacıyla genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, vergi kanunları ve şirket prosedürleri doğrultusunda muhasebe departmanını yönetmek.

2) Akfen Holding çatısı altında yer alan şirketler arasında muhasebe modülü ve ERP uygulamaları konusunda bilgi sistemleri birimiyle ilgili bilgilendirmeyi yapmak.

3) Muhasebe personelinin çalışmalarını, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili vergi mevzuatı tarafından belirlenen raporlama takvimine uyulmasını sağlamak için yönlendirmek.

4) Muhasebe, vergi, bütçe ve gerektiğinde mali denetim ve diğer mali konularda düzenleyici, sevk edici rol oynamak.

5) Gerek grup şirketleri gerekse grup dışı şirketlere (iştiraklere) karşı talep edilen konularda görüş oluşturmak, muhatap olmak, yine bu konularda Yönetim Kurulu’nun nihai kararına esas teşkil etmek üzere karar alarak yönetime görüş ve önerilerde bulunmak.

1) Yeni iş alanları yaratmak ve varolan iş alanlarında gelir büyümesini sağlamak.

2) Mevcut iş alanlarından çıkış projelerinde iş geliştirme ve pazarlama stratejilerini yönetmek ve uygulamak.

3) Yeni projelerin oluşmasını pro-aktif olarak sağlamak amacıyla uluslararası ticari, politik ve idari ilişkiler oluşturmak ve geliştirmek.

4) İş geliştirme bölümündeki ekibin çalışmalarını yönetmek, koordine etmek ve bunları üst yönetimle paylaşmak.

1) Akfen Holding İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri’nin uygulamaya dönüştürülebilmesi için, yüksek performans kültürü ve sürekli gelişimi destekleyen hedef ve yetkinlik bazlı insan kaynakları sistem ve süreçlerinin kurulması, yürütülmesi, sürdürülebilir kılınması, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek.

2) Kadroların ve iş tanımlarının belirlenmesi, şirket kadrolarında iş tanımlarına en uygun iş gücünün görevlendirilmesinin ve tüm personelin yetenek ve yeterliliklerine göre yetişmesinin ve gelişmesinin sağlanması amacıyla gerekli personeli seçme, işe alma, oryantasyon, eğitim, ücret, performans değerleme, kariyer planlama vb. çalışmaların hazırlanması uygulanması veya uygulatılmasını sağlamak.

3) Akfen Holding çalışanlarının özlük haklarının sağlanması için görev alanına giren hususlarda mevzuata uygun şekilde resmi kurumlarla ilgili işlemleri yönetmek.

1) Akfen Holding’in sermaye maliyetini düşürmek amacıyla kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu olarak pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermek.

2) Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak.

3) Sermaye maliyetini düşürmek ve sermaye piyasası oyuncuları ile iletişimi sağlamak amacıyla yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar, hisse senedi ve sektör analistleri ile yakın ilişki kurulmasını sağlamak.

4) Yurt içinde ve yurt dışında organize edilen yatırımcı toplantılarına Akfen Holding’i temsilen katılmak.

5) Akfen Holding’in stratejisi ve performansı hakkındaki değerlendirmeleri takip etmek, gündeme getirilen konuların değerlendirilmesi ve yeni yatırımcıların kazanılmasını sağlamak.

1) Akfen Holding ve bağlı şirketlerinde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.

2) Yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi için gerekli verilerin toplanması, derlenmesi, analiz çalışmalarını yürütmek.

3) Akfen Holding Yönetim Politikaları’nın ve örgütlenmelerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.

4) Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen tüm kararlarda ve faaliyetlerinin tüm aşamalarında yer almak.

1) Akfen Holding’e ait mali tabloların, şirket yönetimi ve ilgili devlet kurumlarına sunulmak üzere UFRS ve SPK standartlarına uygun hazırlanması için gerekli raporlama sistemlerini oluşturmak, raporlama sürecini organize etmek ve yürütmek.

2) Yurt içi ve yurt dışı iştiraklerin mali tablolarının ve Akfen Holding’e ait konsolide mali tabloların hazırlanmasını sağlamak amacıyla Finansman Departmanı tarafından yapılmış olan mali tabloların kontrolünü yapmak ve departman çalışanlarını yönlendirmek.

3) Raporlama ile ilgili şirket bilgi işlem altyapısının (Caseware) oluşturulmasına, uygulanmasına ve yönetimine destek vermek.

1) Akfen Holding’in Grup Şirketleri ve İştirakleri’nde operasyonel denetim faaliyetlerini yönetmek.

2) Denetim Müdürlüğü genel stratejileri ile uyumlu operasyonel denetim stratejisini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

3) Denetim saha çalışmalarını denetim manueli ve uluslararası iç denetim standartları, SPK ve vergi mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirerek doğru, tutarlı, tarafsız ve katma değerli denetim raporları hazırlamak. Denetim bulgu ve önerilerinin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.

4) Şirketin ve süreçlerinin verimliliğini artırıp, risklerini minimize etmek amacıyla Yönetim Kurulu adına iç denetim ve iç kontrol sistemlerini yöneterek şirket karlılığını arttırmak.

5) Akfen Holding Yönetim Kurulu’nun yeni alacağı kararlarda yayınlanmış olan denetim raporlarının kararlara temel oluşturmasını sağlamak.

Akfen Holding ve Grup İçi Şirketleri’nin ihtiyaçları, hedefleri doğrultusunda gerekli bilgi teknolojileri altyapısını sunucu, işlemci, kullanıcı taraflarında yazılımsal ve donanımsal sürekliliğini sağlamak.

1) Akfen Holding, bağlı şirket ve iştiraklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonunu sağlamak.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan sıkıntıları ilgili birim yöneticileri ile birlikte koordineli şekilde çözmek.

3) Kamu Kurum ve kuruluşların yetkilileri ile alınması gereken izinleri ve tıkanan konuları görüşerek çözüm bulmak.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ileriye dönük ihalelerini, projelerini ve stratejilerini öğrenip gerekli birimlere iletmek.