EN
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Akfen Holding A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir.

Kâr payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Karın Dağıtımı” başlıklı 18. Maddesinde; genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, “kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılacağı, bu indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurulun, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahip olduğu ve Pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan dağıtılacak karın % 1’inin Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’ na dağıtılması hususu düzenlenmektedir.

Kar dağıtım kararında, uzun vadeli Holding stratejilerimiz, grup şirketlerinin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.

Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.